Klubbens vedtekter

Vedtekter for Stavanger ModellBil Klubb

§ 1. NAVN og FORMÅL

1.1 Klubbens navn er Stavanger Modellbil Klubb. Klubben ble stiftet 22. februar 2012

1.2 Klubbens formål er å samle personer som ved samarbeide og kameratskap skal ivareta og fremme interessen for radiostyrte modell-biler i Stavanger Kommune. Klubben skal søke å legge forholdene til rette slik at medlemmene kan utøve sin sport med best mulig utbytte og sikkerhet i et rusfritt miljø.

Det skal spesielt tilrettelegges for barn og ungdom på en slik måte at disse lettest mulig kan komme i gang med hobbyen/sporten. Det skal legges vekt på egne arrangementer for denne gruppen.

§ 2. MEDLEMSKAP

2.1 Som medlemmer av klubben kan styret ta opp enhver som innordner seg klubbens lover, samt lover for forbund som klubben eventuelt er medlem av. Det skal alltid forefinnes fullstendig medlemsoversikt.

2.2 Medlem som har betalt skyldig kontingent, har fulle rettigheter på årsmøtet.

2.3 Alle medlemmer som kjører RC i klubbens regi forplikter seg til å følge klubbens regler, og kjører helt og holdent på eget ansvar.

2.4 Ethvert medlem forplikter å overholde klubbens bestemmelser.

2.5 Medlem som ved sin atferd virker til skade for klubben eller som ikke retter seg etter klubbens lover, kan ekskluderes av styret etter at vedkommende er varslet. En slik eksklusjon kan innankes for årsmøtet.

2.6 Medlem som ikke har betalt kontingent etter gjeldende regler skal strykes som medlem.

2.7 Som medlem i klubben har en både rettigheter og plikter. Medlemmer oppfordres i løpet av en sesong å delta på enten en organisert dugnad eller funksjonær ved arrangement i klubbens regi. Juniormedlemmer (tom året det fyller 16 år) er fritatt.

§ 3. KONTINGENT

3.1 Kontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet, og betales forskuddsvis innen 15. januar hvert år. Medlem som ikke har betalt kontingenten innen fristens utløp mister sine rettigheter, og kan av styret slettes som medlem etter at purringer er foretatt.

3.2 Styret kan redusere eller frita et medlem for kontingent hvis særlige forhold skulle tilsi dette.

§ 4. ÅRSMØTE
4.1 Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

* 4.2 Årsmøtet avholdes før årsmøtet i NMF og i god nok tid til å behandle og sende inn eventuelle forslag fra klubben innen fristen for behandling på årsmøtet i NMF.

Punkt 4.2 er avhengig av at klubben melder seg inn i Norges Motorsportforbund,

4.3 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret anser det nødvendig, eller når to tredjedel av de stemmeberettige medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet omfatter.

4.4 Årsmøtet behandler:
1. Konstitusjon, valg av møtedirigent og referent.

2. Årsberetning.
3. Godkjennelse av regnskap.
4. Budsjett.
5. Fastsettelse av neste års kontingent og avgifter. 6. Innkomne forslag.
7. Valg på følgende tillitsrepresentanter,

a. Leder, nestleder, kasserer og sekretær. b. Medlemmer for styret.

4.5 Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeføre som møter. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn ett forslag. Valgbare er alle stemmeføre medlemmer. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt i loven. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 5. STYRET

5.1 Klubben ledes av ett styre på minst tre; personer som velges på årsmøtet. Styret skal minimum bestå av leder, nestleder, styremedlem. Styremedlemmer velges for 2 år.

5.2 For å være beslutningsdyktig må et flertall av styret være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

5.3 Styret leder klubbens samlede virksomhet, ivaretar klubbens og medlemmenes interesser, samt sammenkaller til møter.

5.4 Hvis et medlem av styret må fratre i valgperioden, har styret fullmakt til å besette tillitsvervet fram til første årsmøte.

5.5 Styret har ansvarsfrihet.

5.6 Gyldig medlem som fremmer forslag som skal behandles på styremøte har rett til å overvære behandlingen av dennes sak. Alle forslag skal være framlagt skriftlig før ethvert styremøte.

§ 6 SIGNATURRETT OG PROKURA

Signaturrett på vegne av foreningen tilfaller hele styret i fellesskap. Signaturretten innebærer fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alle anliggender.

Prokuraretten tilfaller styrets leder. Dette innebærer fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alt som angår driften av denne. Styret skal holdes informert om leders bruk av prokuraretten.

§ 7. STYRETS ARBEID

7.1 Leder har den daglige ledelse av klubben, og leder styrets og klubbens møter. Nestleder fungerer som leder i dennes fravær.

7.2 Medlemmenes ønsker frembringes for styret gjennom styremedlem for respektive gruppe.

§ 8. MEDLEMSMØTER

7.1 Medlemsmøter holdes når styret finner det ønskelig. Disse skal innkalles på den måten styret finner mest formålstjenelig.

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER

8.1 Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være ført opp på sakslisten, og krever to tredjedels flertall blant de stemmeberettigede.

§ 10. OPPLØSNING

9.1 Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Hvordan klubbens midler skal forvaltes, avgjøres på møtet og krever 2/3 flertall for godkjenning.